Projekt

Cieľom projektu je vybudovať v regióne obce Beluša sieť značených cyklotrás pre horských cyklistov a podporiť tak rozvoj turizmu v celom regióne.

Tento projekt dokáže do Beluše, okolia a celého regiónu pritiahnuť nových návštevníkov. To bude mať pozitívny vplyv na prísun investorov so záujmom rozšíriť služby ponúkané v okolí. V konečnom dôsledku z toho budeme mať prospech hlavne my, obyvatelia, čo pocítime na skvalitnení služieb, skrášlení nášho okolia a zviditeľnení obce.

Realizácia a financovanie

Projekt je realizovaný Obecným úradom Beluša prostredníctvom členov cykloklubu Padaj napevno bikers Beluša, ich priateľov a dobrovoľníkov. Financovanie projektu zabezpečuje Obecný úrad Beluša z vlastných prostriedkov s využitím projektov a sponzorov. Členovia klubu a dobrovoľníci pracujú na projekte vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár.

Navrhovanie trás

Pri navrhovaní trás využívame znalosť okolitého prostredia, lesných chodníkov a zaujímavých miest. Trasy sa snažíme navrhovať s prihliadnutím na ich náročnosť a atraktívnosť. Sú navrhované ako logický celok, kde si bude možné kombináciou rôznych častí vytvoriť trasu podľa osobných schopností. Zameranie trás vykonávame overením ich zjazdnosti prejdením na bicykloch a zaznamenaním v GPS prístrojoch. Následne dáta spracovávame v počítači s využitím GIS (Geografického informačného systému).

Budovanie trás

Pri budovaní trás budeme využívať podklady a skúsenosti doporučované IMBA (International Mountain Biking Association, www.imba.com), SloMBA (Slovenská Monutainbiková Asociácia, www.slomba.sk) a ČEMBA (Česká Mountainbiková Asociace, www.cemba.cz).

Nutnosťou bude schválenie Krajským úradom životného prostredia, CHKO a Lesy SR ŠP.

Trasy

Trasy budú značené farebným značením, ktoré odporúča Slovenský cykloklub (jednotný systém značenia na Slovensku – STN 01 8028). V teréne to bude prostredníctvom farebného znaku “C“ a na dôležitých miestach a križovatkách to budú orientačné tabule s vyznačením cieľa, vzdialenosti k cieľu a smeru. Tieto miesta budú označené číslom a menom pre ľahšiu orientáciu.

Mapy a informačné tabule

Súčasťou projektu bude vytvorenie máp s vyznačenými trasami, pamiatkami a zaujímavými miestami. Mapa bude v tlačenej forme a bude k dispozícií pre návštevníkov, ďalej vo forme veľkoplošných informačných tabúľ na určených miestach a na webovej stránke k voľnému stiahnutiu. Ďalšou formou orientácie budú GPS súbory, ktoré bude možné stiahnuť do navigačných prístrojov.

Webová stránka

Dôležitou súčasťou projektu bude internetová stránka, kde budú k dispozícii detailné informácie o trasách, fotografie, mapy a GPS súbory na stiahnutie, ako aj popis pamiatok a prírodných zaujímavostí.

Pamiatky

Trasy budú vedené krásnou prírodou Strážovských vrchov a preto budú do projektu  zaradené prírodné zaujímavosti, ako aj zaujímavé historické pamiatky v obci. Všetky budú zakreslené v mapových podkladoch s krátkym popisom.

Cyklotrasy sú navrhnuté tak, aby nepoškodzovali životné prostredie. Využívajú existujúcu sieť lesných ciest, chodníkov a zvážnic. Cykloturisti, využívajúci cyklotrasy budú usmerňovaní k ochrane životného prostredia a udržiavania pokoja pre lesnú zver.

Celý projekt vrátane informácií o vlastnostiach a polohe jednotlivých cyklotrás okrem mapových podkladov je duševným vlastníctvom členov cykloklubu Padaj napevno bikers Beluša – Juraja Belobrada, Borisa Belobrada, Juraja Kapuša a Zuzany Kvasničkovej. Akékoľvek použitie informácií z projektu ”Cyklotrasy v okolí obce Beluša” je bez súhlasu vyššie uvedených vlastníkov zakázané. Informácie z projektu je možné použiť len v súvislosti s projektom ”Cyklotrasy v okolí obce Beluša” a jeho propagáciou.